Tijd maakt wijs

Het is tijd voor meer onderwijs

De druk op docenten is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Naast dat er steeds meer van hen wordt verwacht is de regeldruk ook nog eens sterk toegenomen. De dagelijkse tijd voor onderwijs is onder druk komen te staan en steeds meer tijd gaat op aan administratie, registratie en interne organisatie. De leerling lijkt meer en meer op afstand te komen van de docent. Een ontwikkeling die de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt.

Behoefte om meer tijd te besteden aan kwaliteit van onderwijs?

Het concept Tijd Maakt Wijs is ontwikkeld om vanuit de grondbeginselen van de schoolorganisatie te komen tot een effectieve en efficiënte organisatie. Met de betrokkenen in de organisatie wordt eerst inzichtelijk gemaakt wat er aan directe activiteiten moet worden weggezet: het geven van onderwijs. Ook andere activiteiten zoals onderwijsontwikkeling, administratie en registratie, overleg en deskundigheidsbevordering worden in kaart gebracht.

Vervolgens wordt gekeken naar de wijze waarop alle activiteiten zijn georganiseerd en wat de mogelijkheden zijn om het anders te doen. Uiteindelijk mondt e.e.a. uit in een noodzakelijke formatie aan docenten.

Wat levert het concept Tijd maakt Wijs u op?

Er ontstaat “lucht” in uw onderwijsorganisatie. Door met elkaar te kijken naar de bestaande activiteiten en deze tegen het licht te houden van de grondbeginselen van de school ontstaan er nieuwe inzichten, reductie van oneigenlijke werkzaamheden en een effectievere organisatie. Er is primair tijd voor de leerling terwijl ook andere belangrijke activiteiten goed kunnen worden uitgevoerd.

Door het betrekken van docenten ontstaat er draagvlak voor verandering, zorgt het voor samenhang en motiveert het docenten regie te nemen in het reduceren van de werklast die zij ervaren.

Er is weer tijd en dat maakt leerlingen wijs

Geïnteresseerd in Tijd Maakt Wijs?

Wij maken graag een afspraak om de toegevoegde waarde voor uw situatie te bespreken en in kaart te brengen.